RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łowicki Ośrodek Kultury, ul. Podrzeczna 20, 99-400 Łowicz. Kontakt jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: maciekmalangiewicz@poczta.onet.pl,
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl oraz iod@eduodo.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
  a) realizacji zadań wynikających ze statutu Łowickiego Ośrodka Kultury,
  b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Łowickim Ośrodku Kultury na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  c) realizacji działań promocyjnych Łowickiego Ośrodka Kultury.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane,
  c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa,
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
  e) przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
  f) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Łowicki Ośrodek Kultury jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.
 3. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU (MONITORING WIZYJNY)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Łowicki Ośrodek Kultury, ul. Podrzeczna 20, 99-400 Łowicz. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: maciekmalangiewicz@poczta.onet.pl,
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
  a) rejestracji zdarzeń, celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku Łowickiego Ośrodka Kultury,
  b) zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do Łowickiego Ośrodka Kultury,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe w celu realizacji zadań serwisowych urządzeń rejestrujących,
 5. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane będą maksymalnie przez okres 30 dni,
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  a) dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,
  b) informacji o istnieniu monitoringu, jego celach, zakresie itp.,
  c) usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych,
  d) anonimizacji wizerunku,
  e) przetwarzania wizerunku przez ograniczony czas,
  f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,