Małe Granty 2019 – NABÓR WNIOSKÓW

Małe Granty 2019 – NABÓR WNIOSKÓW


Jeszcze tylko dzisiaj, 11 marca do godz. 16.00, przyjmowane będą wnioski do konkursu MAŁE GRANTY na wsparcie autorskich projektów kulturalnych. Budżet konkursu na rok 2019 wynosi 30.000 zł. W ramach konkursu dofinansowane będą projekty do kwoty 5.000 zł.

Celem konkursu jest wzmocnienie relacji partnerskich i form współpracy między Łowickim Ośrodkiem Kultury a organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i podmiotami indywidualnymi, działającymi na rzecz kultury miasta Łowicza.


Konkurs MAŁE GRANTY wspiera autorskie projekty kulturalne w zakresie:

  • Upowszechniania kultury poprzez produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki wspieranie realizacji przedsięwzięć artystycznych, w szczególności spektakli, konkursów, przeglądów, spotkań, warsztatów, wystaw oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej.
  • Edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, w szczególności promocji dokonań artystycznych – wspieranie realizacji przedsięwzięć i programów edukacyjnych, dotyczących wszystkich dziedzin działalności kulturalnej.
  • Wspierania artystycznej twórczości amatorskiej – wspieranie osób i grup działających w rożnych dziedzinach obszaru kultury.
  • Podtrzymywania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej – wspieranie realizacji wystaw, koncertów oraz innych przedsięwzięć, służących podtrzymywaniu tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej w tym odnoszącej się do rocznicy 100-lecia Niepodległości Polski.
  • Wykorzystania przestrzeni miejskiej dla sztuki – wspieranie działań budujących i projektujących nowe aktywne relacje
    z odbiorcą sztuki w szczególności zmierzających do zmiany przestrzeni miasta.
  • Wymiany dorobku, informacji, umiejętności i doświadczeń z zakresu kultury – wspieranie wydawnictw książkowych i publikacji, spotkań autorskich oraz warsztatów.

Oferty (wniosek w formie papierowej i zapisany na płycie CD) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „MAŁE GRANTY” należy składać w Łowickim Ośrodku Kultury, przy ul. Podrzecznej 20 w Łowiczu, w nieprzekraczalnym terminie do godz. 16:00 dnia 11 marca 2019 r.


Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po ww. terminie. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.